Zimní opakování – jízda v koloně

   Úvodem
 

   Jízda v ukázněné koloně je jediný bezpečný způsob pohybu houfu motorkářů, zejména chopperů a cruiserů. Pravidla jízdy v koloně by měly být pro každého stejně důležité jako umění řídit motorku nebo znalost dopravních předpisů. Je zde ale drobný rozdíl, dopravní předpisy můžeš občas přestoupit, když při tom nikoho neohrozíš a nevidíš policajta. Když ale jedeš v koloně tak musíš pravidla přesně dodržovat, každá odchylka ohrozí kamaráda se kterým jedeš kolo na kole. Pravidla vznikly v Americe a doma jsme si je v praxi vyjezdili. V čele kolony jsem už najezdil hodně přes 10 000 km a snad jsem už získal dost zkušeností. Je zima, nejezdíme a to je příležitost si pravidla jízdy připomenout a od jara hodně jezdit a řídit

se jimi. Pravidla jsou pro naši bezpečnost a pro bezpečnost těch, kteří jsou s nám na silnici. Tak se jimi řiďme!!
   Uspořádání kolony
   Jezdci v koloně  skupině vytvoří dvouřadou  formaci s uspořádáním cik –cak. První jezdec vede kolonu, je vedoucím jezdcem (Road Captain) a jede vždy vlevo. Může tak lépe vidět celou kolonu ve zpětných zrcátkách a může sledovat i
dojíždějící a předjíždějící auta. Je i nápadnější pro protijedoucí vozidla. Druhý v pořadí jede v pravé řadě za vedoucím jezdcem s asi sekundovým intervalem. Další jezdci pak zabírají střídavě levé a pravé pozice v jízdním pruhu tak, aby měli zhruba dvousekundovou vzdálenost od jezdů před nimi a tedy sekundovou vzdálenost od jezdce diagonálně vpředu. Tento způsob řazení jezdců dává dostatek prostoru pro bezpečné manévrování (žádné motocykly nejedou v jednom okamžiku vedle
sebe). Takové řazení mašin zabraňuje automobilům předjíždět “myškováním” jednotlivé jezdce a vtlačovat se do kolony mezi motorky. Poslední jezdec (zadní střelec, Tail Gunner) může jet na kterékoliv straně jízdního pruhu. Mění svou polohu podle momentální potřeby a situace.

   Jak jsem vypozoroval někomu vyhovuje více jízda vlevo, někomu vpravo a někdo je pod obojí. Zamyslete se nad tím jaká pozice Vám více vyhovuje a najděte si podle toho místo v koloně, pojede se Vám lépe.
   Vedoucí jezdec, Road Captain

Ilustrační foto

Po dobu kdy vede kolonu je jejím nejdůležitějším členem. jeho jízda určuje jak jede celá kolona. Jeho práce začíná dlouho před odjezdem naplánováním trasy a končí teprve až zaparkováním motorek v cíli. Vedoucí jezdec určuje pořadí jezdců v koloně,  rychlost a směr jízdy, rozhoduje o zastavení celé skupiny u čerpacích stanic, restaurantů, odpočívadel atd. Pečlivě zvažuje kdy a kde může kolona bezpečně předjíždět apod. Vede kolonu tak, aby jela rovnoměrnou rychlostí, neroztrhala se, jela bezpečně a neztratila nikoho z jezdců. Musí sledovat stav silnice před kolonou a stav kolony za sebou. Musí vědět, jak je kolona dlouhá, řídí odbočování, předjíždění, změnu jízdních pruhů, výjezdy z dálnice apod. Jeho úkolem je zajistit maximální bezpečnost skupiny a držet celou formaci pohromadě. Musí včas změnit směr aby se všichni jezdci stačili zařadit do odbočovacího pruhu atd.

   Před odjezdem vydá vedoucí jezdec pokyny závazné pro všechny jezdce, obvykle to je:

   -         stručně připomene povinnost ukázněné a disciplinované jízdy, pravidla jízdy v koloně a povinnost je striktně dodržovat. Pokud má z dřívějších jízd vědomost, že někdo pravidla bere laxně nebo že se dopouští opakovaně jezdecké chyby (např. velká nebo malá vzdálenost mezi jezdci, přejíždění z řady do řady apod.) tak mu to jmenovitě připomene. Už se mě stalo, že jsem nepoučitelného jezdce z kolony vyloučil
   -         seznámí jezdce se signály které bude za jízdy používat. Uvádí se řada signálů, mě se ale osvědčilo používat minimum signálů, v zásadě jen zvedám ruku když kolona předjíždí abych upozornil jezdce, že je volno a mohou předjíždět
   -         upozorní, že každý v koloně, bez ohledu na signály je povinen sledovat cestu a jet samostatně. Jednotlivec odpovídá za to, že se nenaboří do jezdce před sebou nebo vedle sebe a za to, že neztratí jezdce za sebou.
   -         určí pořadí jezdců v koloně, je-li to zapotřebí. Zásadně si zjistí zda bude mít v koloně jezdce s malými zkušenostmi nebo jezdce jezdící pomaleji a těm vykáže místo za sebou. Zkušení jezdci se řadí samostatně do kolony
   -         seznámí všechny kam kolona jede (cíl) a místa kde bude zastavovat. Připomene zásadu sleduj jezdce za sebou a když ho nevidíš tak zastav. Je to jediná záruka toho, že se kolona neroztrhne a nikoho neztratí. Upozorní jezdce na kázeň a pořádek v koloně. Pozor, vedoucí jezdec nevidí a nespočítá za jízdy víc než 6 – 8 motorek za sebou. Víc je možné spočítat jenom v dlouhé a přehledné zatáčce!! Tak si buďte vědomi, že vedoucí jezdec u delší kolony si nemůže být jistý, že za ním jedou všichni

   -         určí posledního jezdce, měl by to být dobrý jezdec znalý trasy a schopný zajistit pomoc
pro jezdce s poruchou apod. Dohodne si s ním signál připravenosti kolony k odjezdu a

Ilustrační foto

jednání při přetržení kolony. Je výhodné, zvlášť u delší kolony, když je z dálky poslední jezdec něčím nápadný – blikající blinkr, barevné světlo apod. Viděl jsem, a myslím si, že je to praktické, – první a poslední jezdec měli vesty nápadné signální barvy
   -         před odjezdem kolony přehlédne zda jsou za ním určení jezdci a po signálu posledního jezdce, že všichni mají natočeny motory a jsou připraveni odjíždí sníženou rychlostí. Teprve když všichni jedou a kolona se seřadí tak akceleruje na dohodnutou rychlost
   Poslední jezdec, zadní střelec, Tail Gunner
   Zadní jezdec je prodloužené oko vedoucího jezdce a zodpovídá za bezpečnost kolony ze zadní strany. Nemá určené pevné místo ve formaci vpravo či vlevo, volí svoji pozici dle potřeby. Stejně tak podle situace může zvětšit odstup od jezdce před sebou. Sleduje formaci a jízdu členů kolony. Ty kteří nedodržují pravidla v jízdě kolony napomene a

Ilustrační foto

upozorní vedoucího jezdce. Hlídá zejména předjíždějící vozidla a vozidla která se jeví tak, že jsou řízena agresivním řidičem. Při jízdě na silnici se dvěma a více pruhy navíc sleduje vedoucího jezdce a jakmile ten přejede do vedlejšího pruhu přejíždí současně s ním, tím uzavře zezadu kolonu a umožní ostatní jezdcům změnit jízdní pruh a omezí nebezpečí zezadu náhle přijíždějících vozidel a zamezí i tomu, aby se do kolony vmísily jiná vozidla.  Jeho povinností je postarat se o odpadlé jezdce. Při odjezdu kolony z místa zastavení se řadí na poslední místo a když zjistí, že všichni jsou připraveni k jízdě a mají nastartovány motory dá vedoucímu jezdci signál k odjezdu. Pozor, čím delší kolona tím je činnost posledního jezdce náročnější.

   Méně zkušení jezdci
   Jezdci s menšími jezdeckými zkušenostmi, jezdci kteří nemají zkušenosti z jízdou v koloně a jezdci zvyklí jezdit výrazně pomaleji než je dohodnutá rychlost jízdy kolony jsou vedoucím jezdcem zařazeni na pozice těsně za ním a jsou povinni toto místo dodržovat. Je-li to zapotřebí jsou před jízdou poučeni podrobněji. Rychlost a styl jízdy kolony  přizpůsobí vedoucí jezdec schopnostem těchto jezdců.
   Dorovnání výpadku v koloně
   Vypadne-li jezdec z kolony z jakéhokoliv důvodů je zapotřebí mezeru co nejdříve zacelit. Děje se to tak, že jezdec jedoucí v řadě za odpadlým jezdcem se dotáhne na jeho místo, předjede tedy jezdce jedoucího ve vedlejší řadě před ním. Zásadně je nepřípustné vyplnit mezeru přejetím z řady do řady (z pravé řady do levé a naopak), je to nebezpečný manévr a zasáhne celou kolonu.
   Chování jednotlivce

Ilustrační foto

   Jízda v koloně vyžaduje kázeň a disciplinu. Jezdíme obvykle 80 – 100 km/hod, ale dá se jet v koloně i 160 km/hod. Jízda je to náročná a je nutné jet tak aby byla bezpečná. Každý jezdec jedoucí v koloně odpovídá za svoji jízdu, za svoji bezpečnost a za bezpečnost svých kamarádů. Pravidla jízdy v koloně jen zvyšují míru bezpečnosti, ale nesnímají z nikoho žádnou zodpovědnost. Uvědomte si, že jízda v koloně je náročnější než samostatná jízda a proto musíte o hodně více sledovat silnici a ostatní jezdce. Zvlášť je nutné pečlivě sledovat jezdce před sebou a vedle sebe. O jezdce za sebou se můžete starat méně, stará se o Vás on.

   Řazení při zastavení, např. na červenou
   Při zastavení se jezdci kolony řadí do dvojstupu ve stejném pořadí jaké mají v koloně s minimálními odstupy. Pokud kolona stojí na červenou - všichni jezdci sledují semafor (nikoli záda jezdce před sebou). Pouze pokud všichni sledují semafor je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom "balíku". Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom "balíku" (jezdci místo na semafor budou koukat na záda toho před nimi a teprve po jeho odjezdu se budou rozjíždí) je na víceproudové komunikaci více nežli jisté, že do kolony vjedou a kolonu tím pádem roztrhají řidiči z vedlejších jízdních pruhů.
   Přechod na jízdu v zástupu
   Na úzké silnici nebo tam, kde není možné z jiných důvodů jet ve dvojstupu přejde kolona samovolně v jízdu v zástupu s použitím metody zipu. Vzdálenost mezi jezdci se prodlouží. Jakmile to situace dovolí tak se kolona opět s použitím principu Zipu vrátí do dvojstupu a zkrátí jízdní rozestupy.
   Tankování
   Tankuje se na pokyn vedoucího jezdce vždy po 200 km, není-li dohodnuto jinak. Záleží to na tom kdo ujede nejméně na plnou nádrž. Při tankovací zastávce každý natankuje plnou nádrž a vyčůrá se. Za jízdy kolony není možné splnit každému jeho individuelní přání na vykonání této činnosti, to by se stále jenom stálo.  
   Jízda přes město
   Průjezd městem je pro kolonu velmi náročný. Před městem je zapotřebí kolonu zpomalit a zkrátit jízdní odstupy na minimum. Doporučuje se dohodnout si místo srazu za městem pro případ, že se kolona roztrhá. Riziko roztržení kolony roste s její délkou. Největší riziko je  zejména při odbočování z vedlejší na hlavní a při průjezdu kolony přes křižovatku řízenou světly. Navíc vedoucí jezdec má plno práce s tím aby našel cestu a občas musí zastavit aby si přečetl mapu. Jeho schopnost sledovat kolonu za sebou je značně omezena. Je nutné aby všichni věděli kam se jede a doporučuje se znát místo za městem kde se jezdci sejdou když se kolona ve městě rozsype. Nejsložitější je to především v cizině ve velkém a úplně neznámém městě.

Ilustrační foto

   Setkání s jinou kolonou

   Setkají-li se dvě kolony motorek vedoucí jezdci se dohodnou, zda se pojede dál společně. Jedou-li dvě kolony po přechodnou dobu společně tak se zařadí za sebe a jezdi obou kolon se mezi sebou nemísí. Pokud jedou samostatně je zapotřebí mezi kolonami dodržovat dostatečný odstup který umožní ostatním vozidlům bezpečné předjetí.
   Signály rukama a jejich předávání
Nejsem přítelem mnoha signálů dávaných vedoucím jezdcem. Řídím se zásadou že, každý jezdec v koloně odpovídá sám za sebe a za své kamarády a na signály se nesmí nikdy
stoprocentně spolehnout. Signalizovanou situaci musí stejně ověřit a navíc signálem je to - jak jede jezdec před ním. Navíc, v krizové situaci není čas dávat nějaký signál, každý má plné ruce práce s řízením motorky. A spolehnout na ledvinky se nedá. Nedávají vždy pozor na jízdu ale čumí po okolí. Pokud jezdec před Vámi signál ale dá snažte se jej ihned opakovat pro jezdce za sebou, zpozorněte, ale řiďte se tím co vidíte. Na signál se nesmíte nikdy slepě spolehnout!!!! Já dávám signály jen výjimečně obvykle jen za situace když kolona předjíždí a vidím, že za horizontem
je volno a jezdci za mnou mohou předjíždět. Dál dávám signál když se bude po delší

Ilustrační foto

jednotvárné jízdě odbočovat a to jen proto, že i když blikám tak chci tuto informaci zvýraznit.

   Důležitý je signál pro jezdce před Vámi kdy jej chcete na něco upozornit – dává se troubením a blikáním světel. Je třeba odhadnout význam tohoto signálu, protože houkání je často zábavou a tak je třeba tyto dva významy od sebe odlišit odborným odhadem. Nejčastěji se takový signál dává když Vy nebo ten za Vámi něco potřebuje. K tomu ale taky slouží to, že když se jezdec za Vámi vzdaluje tak zpomalíte nebo až zastavíte.
   Předjíždění
   Kolona se pohybuje většinou ustálenou rychlostí prakticky shodnou s rychlostí ostatních vozidel na silnici, tím se automaticky sníží počet situací kdy někdo cizí předjíždí kolonu a také situací kdy naopak kolona předjíždí pomalejší
vozidlo. Občas se tomu ale nedá vyhnout. Když nás předjíždí cizí vozidlo je nejlépe mu předjíždění umožnit, uhnout vpravo a rukou naznačit, že o něm víte. Čím dřív nás předjede tím lépe. Složitější je opačná situace, když se na silici najde loudal nebo pomalý kamion musí se kolona pustit do předjíždění. Pozor, je to obtížný a zdlouhavý manévr. Vedoucí jezdec musí začít předjíždět teprve tehdy kdy má naději, že v krátkém čase budou moci postupně předjet všichni jezdci. Je při tom třeba brát ohled na méně zkušené jezdce. Při předjíždění maximálně využijte akceleraci motorky aby jste předjeli v co nejkratším čase a rychle pokračujte co nejdál před předjížděné vozidlo, necháte tím prostor pro jezdce aby měli dost místa na zařazení před

jízda v koloně - přechod v zástup

předjížděné vozidlo. Kolona zásadně předjíždí v pořadí jezdců, vyvarujte se toho aby jste

Ilustrační video - 909kB

předjeli váhajícího jezdce před sebou!!! Ti kteří už předjeli vidí o hodně dál zda se neblíží protijedoucí vozidlo a je tedy praktické dát jezdcům za sebou zdvižením ruky signál, že je silnice volná. Pozor, je to jen upozornění, nikoliv pokyn předjížděj bezhlavě! Po předjetí se kolona rovná zpět do tvaru.

 

spojení na autora článku

Text : Vladimír  

+420 608 729282
Foto : archiv K 1400  

vsazavsky

 

 

Zpět do sekce : napsal Život

   
 
Pavel Weinert (144.249) 12.11.2005 23:19
Asi ten život so napíše (myslím tím zkušenosti z praxe) je to dobrý. Díky
Durdis (army.cz) 09.10.2006 16:37
Pěkný, dobře napsaný a hlavně poučný článek. Měli by se tím řídit opravdu všichni. A to i vedoucí jezdec - tím myslím to, aby jel opravdu tak jak jede "neslabší článek kolony", a přizpůsobil se mu. Všichni na to při jízdě myslete!!! Přeji hodně šťastných KM. Díky, Durdis. §:-)
Trgec (no-ip.org) 06.03.2008 19:21
Většinu toho znám ale znají to určitě všichni!! Obávám se že ne. Tak hodně šťastných km .
Vojda (iol.cz) 06.04.2008 21:49
Bohužel si spoustu lidí neuvědomuje co mužou spůsobyt tohle by si měli přečíst fšichni a vzít si stoho poučení díky
Tom (iol.cz) 14.04.2008 21:04
Pecka. Díky za srozumitelnej článek.Už jsem podobně jel ale náš vedoucí jezdec měl moc pokynů. Vystrkoval nohu,pravá ruka,levá ruka a vše něco znamenalo. Tak zdar a v poho
Hrubka (eurotel.cz) 27.04.2008 21:45
Čtu to už asi po desátý, rád by jsem totiž příští týden vyrazil do Městce Králové na motorkářskou mši a žehnání motorek a s tím spojenou společnou vyjížďku. Přečtu si to asi ještě min. pětkrát, aby jsem něco nezvoral. Moc se na to těším a pevně doufám, že mě před jízdou zkušení borci poradí co a jak. Mějte se fajn čusík.
k-h600 (selfnet.cz) 14.07.2008 22:41
Super popis kolony. Zatím nejlepší, jaký jsem četl. V praxi je to ale někdy "boj" s neurvalci... k-h600 moto@k-h600.cz
Tom (iol.cz) 15.10.2008 11:15
Letos jsem toho s kamarádama (stejně skušenýma jako já) najezdili dost. Jezdili jsme ve 4,5ti kromě spanilek. Tenhle článek mi pomohl to všem srozumitelně vysvětlit a jezdilo se ná parádně. Dík
Evadys (tqm.cz) 17.10.2008 19:52
Chválím, chválím. Je to moc dobře napsáno a pokud se tím všichni řídí je vše O.K
Švéd (iol.cz) 29.10.2008 16:23
Dovolím si doplnit odstavec, jinak skvělého Vladimírova článku, "dorovnání výpadku v koloně"jelikož jsem si všiml,že to mnozí nedělají a je to neméně důležité.Jak mile odpadne jezdec z kolony(např.z pravé řady),MUSÍ ti jezdec jedoucí v levé řadě diagonálně před tebou ukázat rukou "ano můžeš mně předjet,počítám s tebou, že budeš v určitou chvíli vedle mně"-neboť toto je jediná vyjímka,kdy jsou jezdci vedle sebe!!!Další nešvárek je ten,že často vidím jak někteří dělají naprosto zbytečně velké mezery.Pak kolona vypadá opravdu nevzhledně,jakoby jsme k sobě ani nepatřili a navíc ve městě atp.to působí problém jako je roztrhání kolony... Jedna z podmínek ůčasti na akcích s K1400 je BEZPODMÍNEČNÁ znalost těchto pravidel a vyježděnost na svém stroji.Já jsem první sezonu trdlil na své máše sám (5-tis.km)než jsem se odvážil přijet na moji první akci s K1400. Přeji všem celý motorkářský život bez nehod. Švéd -VL 1500
BlasterXXL (t-com.sk) 22.12.2008 11:02
Veľmi dobre napísané, chcem sa opýtať na 100 krát diskutované otázky: státie na červenej, čo v prípade ak začiatok kolóny prejde na zelenú ale zvyšku kolóny naskočí červená, pokračuje aj zvyšok kolóny prechodom cez križovatku? Alebo musí zvyšok kolóny počkať na zelenú a kolóna sa zlúči na prvom možnom mieste? A presne rovnaká otázka...ako na kruhové objazdy? Vojde do kruháču captian a zvyšok kolóny ide za ním ako jeden celok, alebo každý prejde kruháčom individuálne ako mu povoľujú pravidlá cestnej premávky?
marau (sattnet.cz) 25.08.2010 20:03
Díky za informace, jsem jeden z těch co má novou motorku, tak se to hodí.marau
pcementit (sigmasoft.cz) 06.04.2011 19:18
Je to parádně napsané, ale jak to vidím já, tak se tím málokdo řídí, hlavně bordel dělaj silničky.
Jim (poruba.net) 06.04.2011 19:41
V K1400 je to první zákon a platí beze zbytku a furt, kdo to nedodržuje, dostane při první pauze na projížďce důkladnýho sprdáka (ochotní se vždy najdou) a jak to nepomůže, má halt smolíka a dál se jede bez něj, za ostatní na cestě ručit nemůžeme a je to jejich boj o:))
Pupik (187.25) 08.04.2011 15:19
Slyším snad prvně, že by v K1400 byl někdo tak tvrdej a vyhazoval jezdce! Vždyť tady šlo vždy jen o kvantitu...
Jim (poruba.net) 08.04.2011 17:42
to Pupik, asi tak, kdo je nebezpečný ostatním, nemá v koloně co dělat, já si nehodlám kvůli nějakému blbečkovi co si leští na motorce ego rozbít ústa a tygříka, je pravda, že co vím tak stačil ten sprdák a bylo to v poho ...., jo a s tou kvantitou jsi vedle jak ta jedle, ale to asi nepochopíš a já nemám náladu to vysvětlovat...
Skuby (31.198) 08.04.2011 22:28
Pupíku , prosím Tě pořiď si motku začni jezdit a už nepruď je po zimě a už by měla zavládnout pohoda , a né řešit kraviny , navíc začínám mít pocit , že si snad na motce nikdy neseděl , jelikož pravidla kolony snad neplatí jen v K14OO, ale všude kde jede víc jak tři motky je to pro všechny nejbezpečnější přesun z budu A do bodu B
Pupik (187.25) 09.04.2011 18:54
...já jen že tady se jen o pravidlech mele a pak máte při větších kolonách vždy problémy.
Pepeem (78.90) 09.04.2011 22:03
Pupiku, Pupiku utři pr..l koníku, přijde krasojízda :-))
Pupik (187.25) 09.04.2011 23:33
Sice nevím, co tím chtěl "básník" říci, ale pokus o verš nic moc...
Duše (starnet.cz) 10.04.2011 13:59
Ser na ne Pupiku, furt jsi to tu nepochopil...
Michal "BEEBOP& (wia.cz) 02.05.2011 12:36
Velmi zadobře popsané. Opravdu si myslím, že by se toto mělo dostat do širšího podvědomí nás všech motorkářů. Pořádáme vyjížďky každou neděli a často se mi stává, že přijede někdo kdo tato základní pravidla nechápe nebo je ignoruje. Ignoranty nekompromisně vyhazujeme!!! Neznalcům rádi vysvětlíme.
Miloš (chello.sk) 16.05.2012 10:54
Blaster XXL pravidla platia aj pre kolony pokial nie je doprevadzana policajnou hliadkou s vystraznym znamenim tak cervena na semafore hovori jasne STOP pokutu pripadne aj prist o vodicak moze dostat aj jazdec ktory by umyselne blokoval cestu aby mohla prejst kolona Pupik bol so x krat na jazde v skupine a uz nechodim pretoze malokto dodrzuje pravidla tak som si zadal heslo Orol lieta sam a vrabci v krdloch a je vybavene v osterajchu si s kolonou ani neprdnete tam je to zakazane
Pepino (cservis.cz) 16.05.2012 12:33
....nooo, vloni jsme byli v "osterajchu" několikrát a normálně jsme si prdli, aj s kolonou..
SRŠEŇ (hermanuv-mestec.net) 04.04.2013 16:09
luxus
Zedy - riderscr.cz (iol.cz) 05.09.2013 13:29
Moc dobře napsané, líbí se mi to. Jen jedno mi tu chybí a to zmínka o SB- blokerech. Mají v koloně nezapomenutelné místo.
sorbon (jon.cz) 14.07.2014 16:31
ahoj jezdci na maš inách je mi 58 a rád usednu po mém uzdraveni na choppera nebo na skutr.Z mláddi jsom jezdil na Jawa 250 a Jawa 20 mam dost najeto Jakykou mašinu bystee mi doporučili na nový začater ježděniMyslim na Virago nebo Majesty dik za názory Sorbon
Jim (poruba.net) 15.07.2014 12:19
To sorbon, počti si na fóru, řešilo se to milionkrát. Tady je styl chopper&cruiser a skůtry se tu tak nějak neřeší.Pokud si koupíš choppera pod litr obsahu, je dost pravděpodobné, že ho budeš měnit za větší objem. U mne to tak bylo. Jezdit se ale dá na všem.
Pargi (iol.cz) 15.07.2014 21:11
Zdar . Pane JIME na všem se jezdit nedá přece :-D.
Jim (poruba.net) 16.07.2014 12:22
Jak gdo, pane PARGI, jak gdo. o:))))
sorbon (jon.cz) 25.07.2014 11:00
diky za názor snad mi něco padne do oka diky
Jim (sil.at) 25.07.2014 12:53
jestli máš zdravotní problém s nohama, jdi radši do toho skůtru, není to pravda ono ale furt lepší než nejezdit o:))
Uncle (bosch.de) 24.05.2016 15:35
Hezkej článek, jen opravdový bajkeři se na semaforech po skočení červený koukaji na záda kamarádovi. Pěkný a praktický ;-)
Jirka (tmcz.cz) 20.06.2016 22:37
Pěkný článek.
vendy (upcbroadband.cz) 09.08.2016 20:42
Pěkný článek.
Vaklaf (iol.cz) 23.11.2016 13:17
Opakování matka moudrosti, s chutí jsem si to zase přečetl. Moc pěkně popsané a vysvětlené, včetně mimořádných situací!
Peťo (stuba.sk) 10.02.2017 10:47
Veľmi poučný článok . P
pip69 (dobruska.net) 29.01.2018 18:34
Supr,je třeba to pořád opakovat, potěr se musí učit.
 
   

zpět na úplný začátek WEBu

   
    Chopper a cruiser